Трансграничен център за информация
и комуникация Долж-Враца

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България е оперативна програма с европейско финансиране за Румъния и България през периода 2007-2013 г. Програмата подкрепя развитието на граничните зони, както в Румъния, така и в България. Тя следи да създава „мост” между двете страни, с цел подпомагане на граничните райони в разрешаването на подобните въпроси за развитие чрез сътрудничество и насърчаване на съвместни решения. По този начин, границата ще обединява зоните на двата бряга на Дунав, вместо да ги разделя. 
Посредством програмата, румънците и българите в граничните зони ще бъдат поощрявани да развиват нови бизнес сделки, да осъществяват обмен на информация и да се възползват от подобряването на достъпа до границата. Те ще си сътрудничат за предотвратяване на наводненията, за съхраняване на природните ресурси и за прокарване на туризма. По този начин граничните зони ще станат по-привлекателни за хората, които живеят и работят там, а също и за инвеститорите.

Members

Links

Инвестираме във вашето бъдеще!

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.