Трансграничен център за информация
и комуникация Долж-Враца

Партньори по проект Трансграничен център за информация и комуникация са: Администрация на Окръг Долж – водещ партньор, Библиотека „Александър и Аристия Аман“ град Крайова, Регионална библиотека „Христо Ботев“ град Враца и Областна администрация Враца. Повече информация за партньорите можете да намерите на техните сайтове:

Окръжна администрация Долж

Окръжна библиотека „Александър и Аристия Аман“

Регионална библиотека „Христо Ботев“

Областна администрация Враца

Members

Links

Инвестираме във вашето бъдеще!

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.