Трансграничен център за информация
и комуникация Долж-Враца

03.07.2013

Конференция за откриване на проект „Трансграничен Център за информация и комуникация Долж-Враца“ На 03.07.2013 в голямата зала на Окръжен съвет Долж , Окръжна библиотека „Александър и Аристия Аман“ проведе конференция за откриване на проекта „Трансграничен център за информация и комуникации Долж-Враца“, финансиран в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Първата цел на проекта е достъпност – подобряване на мобилността и достъпа до транспорт, информация и комуникационна инфраструктура в трансграничния регион; Второто основно поле за действие – развитие на мрежи от и информационни и комуникационни услуги в трансграничния регион. Код - MIS-ETC CODE 666.

 

В срещата взеха участие представители на Окръжната библиотека, на втория партньор в проекта – Окръжен съвет Долж като водещ партньор, от Регионалната библиотека „Христо Ботев“, Враца като трети участник в проекта, както и представители на четвъртия партньор - Областна Администрация Враца и средствата за масова информация от румънска и българска страна. В конференцията взеха участие следните представители: • Кристинел Лован, Вицепрезидент на Окръжен съвет Долж, Румъния; • Диплом. Инженер Венцислав Василев, представител на Областна администрация Враца, България • Илеана Маджина, Ръководител проект, Директор на Дирекция връзки с Европа, Окръжен съвет Долж, Румъния; • Елена Стоилова, Директор на Дирекция, Областна администрация Враца; • Силвия Врачовска, Директор на Регионална библиотека „Христо Ботев“, Враца; • Лукан Диндирика, Директор на Окръжна библиотека „Александър и Аристия Аман“

По време на конференцията се представи встъпителната презентация от Вицепрезидентът на Окръжния съвет Долж – г-н Кристинел Лован. Той даде оценка за съществуването на програмата за Трансгранично партньорство Румъния-България 2007-2013, която дава възможност за финансиране на проекти чрез Европейски фондове в двете общности. Той подчерта, че в бъдеще осъществяването на финансиране от Европейския съюз , 2014-2020 предполага част, свързана с трансграничното Българо-Румънско сътрудничество и трябва да се прилага възможно най-добре от властите на двете страни. Също така г-н Кристинел Лован оцени факта, че взаимодействие между България и Румъния винаги е съществувало и ще продължава да се развива на възможно най-високо ниво.

Представителят на Област Враца, Венцислав Василев увери колегите си от Администрация Долж, че това взаимодействие ще продължи за в бъдеще, и изрази увереност, че в периода 2014 и 2020 двете страни ще развият и редица други проекти.

Г-н Лукан Диндирика, Директор на Окръжна библиотека „Александър и Аристия Аман“, споменава че целите на проекта реабилитационни дейности в Трансграничния център за информация и комуникация в Долж, даряване на мебели и IT оборудване, изграждане на виртуална трансгранична мрежа за информация и комуникация, чрез създаване на общ интернет сайт и на гранична мрежа от културни и информационни институции с цел съхраняване на исторически документи е най-важната част на проекта в културно отношение.

Според него най-важното е фактът, че множество книги, наследство с историческа стойност от библиотеките в Долж и Враца, както и някои томове, свързани с Дунавска история ще бъдат „достъпни чрез сканиране в много високо качество“. Той споменава, че в централата на Долж окръг, както и в други институции, участващи в проекта, ще бъдат инсталирани видео-конферентни системи, както и системи за комуникация чрез интернет със свободен достъп за румънски и български ученици.

От друга страна Илеана Маджина, Директор на Дирекция Европейски взаимоотношения и регионално развитие в Окръжен съвет Долж, отново отбеляза, че този проект стартира при най-благоприятни условия и изказа убеденост в успеха му, потвърждение за възможно най-голямо взаимодействие между регионите беше декларирано и чрез присъствието за първи път в Крайова на представителя от Област Враца-Венцислав Василев. Госпожа Елена Стоилова оцени високо специалното сътрудничество между администрацията на Област Враца и Окръжния Съвет Долж и също желанието и готовността и за бъдещо партньорство между двете страни. Директорът на Регионалната библиотека „Христо Ботев“ Враца, г-жа Силвия Врачовска, изтъкна желанието и на двете библиотеки за обмен на цялостни колекции, за изграждане на общ трансграничен канал и информационен център чрез който ще бъде предложен свободен достъп за жителите на двете страни.

Members

Links

Инвестираме във вашето бъдеще!

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.