Трансграничен център за информация
и комуникация Долж-Враца

Регионална библиотека "Христо Ботев", гр. Враца www.libvratsa.org

Областна администрация, гр.Враца http://vratsa.bg/

Members

Links

Инвестираме във вашето бъдеще!

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.